Shadow

Cần Thơ tiến hành bảo tồn, phát triển chợ nổi Cái Răng

Nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp bảo tồn, phát triển chợ nổi Cái Răng, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ đã giao các sở, ban, ngành, UBND quận Cái Răng cùng các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các  nhiệm vụ trọng tâm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công lại, đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo hiệu quả về UBND thành phố.

Ảnh: lao động

Mục  đích của Kế hoạch này là nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và  giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng gắn với phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Xem thêm >> Các tin tức nổi bật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *